mishtarn

ออนไลน์
เคยให้บริการ
3ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
2ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
1ครั้ง
จำนวนบริการ
1บริการ
ปริญญาตรี - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาฯ
ปริญญาโท - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคหการ จุฬาฯ
รักการแก้ปัญหาของเพื่อนมนุษย์ทุกคน ชื่นชอบการวิเคราะห์และอธิบายเป็นลำดับขั้น การนำเสนอทางเลือก ให้คำปรึกษาเสมือนปัญหาของตนเอง พูดคุยอย่างเป็นมิตรตั้งแต่สากเบือยันเรือรบ

บริการทั้งหมด