nunsiks

ออนไลน์
เคยให้บริการ
1ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
1ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
0ครั้ง
จำนวนบริการ
1บริการ
ปริญญาตรีและโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
โรงเรียน อาจารย์ นักวิชาชีพ
ให้การปรึกษาโดยหลักจิตวิทยาการปรึกษา สภาวะที่ประสบความเครียด ความไม่เข้าใจในตนเอง หรือเกิดเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วหาคำตอบไม่ได้ เราพร้อมจะเดินข้างคุณเพื่อให้พ้นสภาวะดังกล่าวที่เกิดขึ้น

บริการทั้งหมด