pikileaks

ออนไลน์
เคยให้บริการ
0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
0ครั้ง
จำนวนบริการ
1บริการ
MBA จากสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ABAC
เจ้าของเพจ Trick of the Trade
ผู้จัดร่วม Podcast รายการ Boss Eye View
ผู้ประกาศข่าวในรายการ Mission Daily Report
นักเขียน/เจ้าของสำนักพิมพ์อะไรเอ่ย
เป็นเจ้าของเพจ Trick of the Trade ถ่ายทอดเรื่องราวด้านการทำธุรกิจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มาตลอด 8 ปี เป็นนักเขียน มีผลงานหนังสือออกมาแล้ว 2 เล่ม คือ ทำธุรกิจ คิดเยอะ จึงเหนื่อยน้อย (2017) และ วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน (2020) ยินดีให้นำแนะนำในเรื่อง - การทำธุรกิจ ทั้งธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจครอบครัว - การรับมือกับปัญหาการทำงานในออฟฟิศ - การเริ่มต้นไอเดียธุรกิจใหม่ - การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนที่เก่งขึ้น - ปัญหาชีวิตส่วนตัว เช่นความสัมพันธ์กับเพื่อน การเลือกคณะเรียนต่อ เลือกงานทำ ฯลฯ

บริการทั้งหมด