sasitorn

ออนไลน์
เคยให้บริการ
0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
0ครั้ง
จำนวนบริการ
0บริการ
จบป.ตรีและป.โท ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์ตรงในงานด้านสรรหา คัดเลือก ประมาณ 15 ปีกว่าค่ะ ผ่านงานในธุรกิจไอที การผลิต อสังหาริมทรัพย์ วิศวกรรม และความงามค่ะ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Recruitment Supervsior ค่ะ

บริการทั้งหมด