titipat

ออนไลน์
เคยให้บริการ
0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
0ครั้ง
จำนวนบริการ
1บริการ
ปริญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
เป็นครูสอนวิชาคณิศาตร์มากว่า 4 ปี

บริการทั้งหมด