xiaoming77

ออนไลน์
เคยให้บริการ
0ครั้ง
ชั่วโมงให้บริการ
0ชั่วโมง
มีผู้ใช้รีวิว
0ครั้ง
จำนวนบริการ
0บริการ
จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริหารการตลาดค่ะ
ไม่รับงานแล้ว รู้สึกไม่ส่วนตัว

บริการทั้งหมด