ตรรกศาสตร์ ม.4

คณิตศาสตร์

·

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

ตรรกศาสตร์ ม.4

ภาพรวมของเนื้อหา


ประพจคือ

ประโยคที่มีความจริงเป็นจริง (T) หรือเท็จ (F) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

รูปแบบของประโยคที่เป็นประพจน์

  • ประโยคที่เป็นประพจน์คือประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ
  • ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์คือประโยคคำถาม คำสั่ง ขอร้อง และ ประโยคอุปทาน
  • ประโยคที่มีค่าความจริงไม่แน่นอนหรือระบุค่าความจริงได้แน่นอนจะไม่เป็นประพจน์


ตัวเชื่อมประพจน์

\wedge และ
\vee หรือ
\rightarrow ถ้า...แล้ว
\leftrightarrow ก็ต่อเมื่อ
~ นิเสธ

ตัวบ่งปริมาณ

\forallx (x ทุกตัวใน ∪)
\existsx (x บางตัวใน ∪)

การอ้างเหตุผล

  • เหตุและผลเป็นจริง
  • เหตุและผลเป็นสัจนิรันดร์
  • สมเหตุสมผล (Valid)
  • เหตุละผลเป็นเท็จ (อย่างน้อย 1 ตัว)
  • เหตุและผลไม่เป็นสัจนิรันดร์
  • ไม่สมเหตุสมผล (Invalid)


สัจนิรันดร์

ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณี

ประโยคเปิด

ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่มีตัวแปร เมื่อแทนค่าด้วยสมาชิกใน U นั้น จะกลายเป็นประพจน์ เช่น P(x, y), Q(x, y)

ตารางค่าความจริง

ตารางค่าความจริง


อ่านต่อเรื่อง การสมมูลและนิเสธ

เข้าใจตรรกศาสตร์มากขึ้นกับติวเตอร์คณิตศาสตร์ตัวต่อตัวคลิก 👉 ติวเตอร์คณิตศาสตร์