โมล

เคมี

·

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

โมล

โมลคืออะไร

โมลเป็นหน่วยวัดปริมาณของอนุภาค มีความหมายคล้ายกับ "หน่วยนับ" คล้ายกับเรานับสิ่งของด้วย "ชิ้น" ในชีวิตประจำวัน โมลช่วยให้เรานับอนุภาคในสารเคมี เช่น อะตอม โมเลกุล ไอออน ได้อย่างสะดวก

1 โมลของอนุภาคเท่ากับค่าคงที่อาโวกาโดร ซึ่งเท่ากับ 6.022 x 10^23 อนุภาค

สูตรหาโมล

สูตรหาโมล


บทความที่เกี่ยวข้อง

สรุปเนื้อหากรด-เบส ม.5 เทอม 2

เคมี

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565

โมล

เคมี

โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2565